Feladatkörök


Ügyfeleink rendelkezésére állunk különösen:

Közjegyzői okiratok szerkesztése:

 • Magánszemélyek, gazdasági társaságok, hitelintézetek között létrejövő hitel, és kölcsönszerződések,

 • Adásvételi szerződések,

 • Bérleti szerződések (ingatlanokra vonatkozó un. „albérleti” szerződések),

 • Ajándékozási szerződések,

 • Tartási szerződések (un. „eltartási szerződések”),

 • Szereződést biztosító biztosítéki szerződések: Zálogszerződések, Kezességi szerződések,

 • Családjogi szerződések (házassági-, élettársi vagyonjogi szerződések, közös vagyon megosztásáról szóló
  szerződések,

 • Végrendeletek, Öröklési szerződések,

 •  Meghatalmazások.

 

A közjegyzői okiratok különleges bizonyító erővel rendelkező okiratok, mert a szabályszerűen elkészített közjegyzői okirat közhiteles módon igazolja, hogy a benne foglalt nyilatkozatot a közjegyzői okiratban szereplő személy megtette, mégpedig akkor, és ott, és olyan módon, ahogyan az a közjegyzői okiratban szerepel. Az ilyen közjegyzői okirat alapján bírósági peres eljárás nélkül, közvetlen bírósági végrehajtás kérhető.

A közjegyzői okirat elkészítése során az eljáró közjegyző a felek személyi adatait ellenőrzi, személyes egyeztetés során megismeri ügyleti szándékukat, tájékoztatja őket a kívánt jogi cél eléréséhez rendelkezésükre álló eszközökről, és pártatlan tanácsadással segíti őket a megfelelő szerződéstípus kiválasztásában. A felek előadása alapján megszerkeszti a közjegyzői okiratot, majd azt a felek előtt felolvassa, tartalmát megmagyarázza, részletesen kifejti annak jogi következményeit, majd ha az a felek akaratával mindenben megegyezik, a közjegyzői okiratot felekkel együtt aláírja.

A közjegyző az általa szerkesztett közjegyzői okirat eredeti aláírásokkal ellátott egyetlen példányát megőrzi, arról szükséges számú hiteles kiadmányt állít ki, mely hiteles kiadmányok hivatottak a felek kezében a kívánt jogi cél elérését biztosítani. Hiteles kiadmányt a közjegyző az általa készített közjegyzői okiratról példányszám korlátozás nélkül jogosult kiadni az okiratot aláíró, vagy az okiratban a felek által feljogosított egyéb személyek részére.

A közjegyzői okirat elkészítéséhez a feleknek szükséges magukkal hozniuk az érvényes személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat, érvényes személyi igazolvány hiányában kártya formátumú vezetői engedélyüket, vagy útlevelüket. Gazdasági társaságok esetén szükséges 30 napnál nem régebbi cégkivonat is. Ha ez nem áll rendelkezésre irodánk a cégnyilvántartás adatairól tud cégkivonatot kiállítani az ügyfelek részére. A közjegyzői okiratba foglalt adott szerződés típus szerint az előbbieken kívül szükséges lehet még a felek személyi azonosítója (személyi száma), ingatlanra vonatkozó szerződés esetén 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, gépjárművekre vonatkozó szerződés esetén forgalmi engedély, törzskönyv, egyéb azonosításra alkalmas vagyontárgy esetén annak jogszerű birtoklását igazoló okirat. Ingatlanra vonatkozó szerződés elkészítése során, tulajdoni lap hiánya esetén irodánk a felek kérelmére kiállít hiteles tulajdoni lap másolatot, a szerződés aláírása után elkészíti a földhivatali eljáráshoz szükséges nyomtatványokat is.

Nemperes eljárások lefolytatása:

 • Hagyatéki eljárás, öröklési bizonyítvány kiállítása,

 • Fizetési meghagyásos eljárás,

 • Közjegyző által elrendelt végrehatás,

 • Értékpapír, okirat semmissé nyilvánítása,

 • Ingó zálogjogi nyilvántartással kapcsolatos eljárás,

 • Élettársi kapcsolat fennállásának, és megszűnésének bizonyítása,

 • Előzetes bizonyítás, szakértő kirendelése.

A közjegyzőkről szóló törvény, és számos más jogszabály részletesen rendelkezik a közjegyzők által ellátandó nemperes eljárásokról. A nemperes közjegyzői eljárások kérelemre indulnak. A nemperes eljárások egy részében az eljáró közjegyzőnek kizárólagos illetékessége van, tehát csak egy közjegyző járhat el az adott ügyben, míg más ügycsoportok esetén a felek szabadon választhatják meg az eljáró közjegyzőt.

Kizárólagos illetékességi körbe tartozik más ügyek mellett a hagyatéki eljárás is, melyre vonatkozóan közjegyzői irodánk akkor illetékes, ha az elhunytnak az utolsó állandó bejelentett lakcíme Mórahalom, Ásotthalom, Domaszék, Zákányszék, Ruzsa, Öttömös, Pusztamérges, Bordány, Üllés, vagy Sándorfalva helyiségekben volt.

A fizetési meghagyások 2010. június 1.-től közjegyzői hatáskörbe tartoznak. Kizárólag közjegyzői fizetési meghagyás útján érvényesíthetőek az egymillió forintot nem meghaladó pénzkövetelések. (Kivéve munkaviszonyból származó pénzkövetelés iránti igényeket, ha az ügy tárgya a jogviszony keletkezése, módosulása, megszűnése vagy a munkaviszonyból származó kötelezettségeknek a munkavállaló által történt vétkes megszegése miatt alkalmazott jogkövetkezmény, illetve fegyelmi vétség miatt alkalmazott jogkövetkezmény). Fizetési meghagyás kibocsátásának feltétele, hogy a kötelezett rendelkezzen ismert belföldi idézési címmel. A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem elektronikus úton terjeszthető elő, ekkor a fizetési meghagyás kibocsájtása a kérelem beérkezésétől számított három napon belül megtörténik. Magánfelek részére nyitva áll a személyesen szóban, vagy rendszeresített nyomtatványon írásban előterjesztett kérelem benyújtásának a lehetősége is, ilyenkor a kibocsátás tizenöt napon belül történik meg. 

A közjegyző által elrendelt végrehajtás célja állami kényszer igénybevételével a szereződésben vállalt teljesítés kikényszerítése. A végrehajtás elrendelése során a közjegyző végrehajtható okiratot állít ki, melyek: a végrehajtási lap (ezt a közjegyző a fizetési meghagyás, a közjegyző által jóváhagyott egyezség, és a közjegyzői díjjegyzék végrehajtása során állítja ki), végrehajtási záradék (a közjegyzői okirat végrehajtásánál kerül kiállításra), és a végzés (melyet a közjegyző biztosítási intézkedés alkalmaz). A végrehajtás elrendelése során a közjegyző nem folytat le bizonyítási eljárást, a nemperes eljárás során fő szabály szerint a végrehajtást kérő nyilatkozatai, és az általa becsatolt okiratok alapján hoz döntést.

 

Hitelesítés, Tanúsítvány, Jegyzőkönyv, Letét:

 • Aláírási címpéldányok, Aláírás minták szerkesztése,

 • Okiratokon, az aláíró aláírása valódiságának a hitelesítése,

 • Okiratokról készült másolatnak az eredetivel való egyezősége tanúsítása,

 • Cégkivonat kiállítása,

 • Hiteles, és nem hiteles tulajdoni lap kiállítása,

 • Zálogjogi nyilvántartás adatairól, tanúsítvány kiállítása,

 • Végrendelet, vagy más okirat, pénz, értéktárgy, értékpapír letétbe vétele.

Aláírási címpéldány készítéséhez szükséges az aláíró személyi okmányain túl a képviselt gazdasági társaság alapító okirata, 30 napnál nem régebbi cégkivonata, társadalmi szervezet esetén a nyilvántartó bíróság 30 napnál nem régebbi kivonata, mely tartalmazza a szervezet képviseletére vonatkozó magányszemély adatait.

Aláírás hitelesítése során a közjegyző tanúsítja, hogy az okiraton szereplő aláírás az előtte megjelent, és magát személyi okmányaival igazolt magánszemélytől származik. Ha a magányszemély nem saját nevében, hanem gazdasági társaság nevében ír alá akkor 30 napnál nem régebbi – a képviselet jogszerűségét igazoló cégkivonat is szükséges. A hitelesítésről szóló záradékot a közjegyző vagy az aláírást is tartalmazó okiratra vezeti rá, vagy külön íven az aláírást is tartalmazó okirathoz fűzi.

A közjegyző jogosult az előtte felmutatott eredeti okirat, és annak másolata egyezőségéről tanúsítványt kiállítani. Ilyen esetben szükséges az eredeti okirat, és annak annyi másolata, ahány hitelesített példányra a félnek szüksége van. A tanúsítványt a közjegyző akkor állíthatja ki, ha módja van az eredeti okirat, és a másolatok egyezőségéről pontosan meggyőződni. A tanúsítvány kiállítását kérő személynek a személyi azonosító iratai is szükségesek.

A közjegyző a fél kérelmére jogosult gazdasági társaságokról cégkivonatot, cégmásolatot, és cégbizonyítványt kiállítani. Az igazolás kiállításához szükséges a társaság pontos megnevezése, és cégjegyzékszáma. A közjegyző az ingatlan nyilvántartásból hiteles, és nem hiteles tulajdoni lapot tud kiállítani, mely bizonyító erejét tekintve egyenértékű a Földhivatal által kiadottakkal. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett Zálogjogi Nyilvántartás adatairól a fél kérelmére a közjegyző tanúsítványt jogosult kiállítani.